Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis@mastodon.9net.org

Pinned toot

Let's do a quick or ( )

Hello. I'm Samuel Hodgkins. I'm some random person from Britain that isn't particularly interesting or special but I do have some interests. There's - usually with or another *nix (and some interest in ), - such as or and sometimes . I have a rarely updated site that mostly serves as a blog but is also a wiki. I like Toad from Mario and this is shown in my custom avatar.

> Swatch Internet Time became the official time system for Nation1, an online country (supposedly) created and run by children.

hey, you can use emoji for linux network device names!

A bit later in the game (2026-2028), the war continues to rage...but North Korea is no longer a thing due to a rather inevitable annexation.

With the Extended Timeline mod for , I gave all of China to Taiwan in June 2018. In the game it's now 2025 and South Korea and North Korea are at war because South Korea declared war on Japan which is allied to NK for some reason. To make it even weirder, the other nations on SK's side are Taiwan/China and Russia.

yay, waiting for a firefox downgrade to see if the spellchecking is unb0rked.

Well this was incredibly stupid and wrong. disabilitynewsservice.com/atos
'A doctor working for the government contractor Atos told a gay disabled man she was assessing for his entitlement to disability benefits that his sexuality meant he was β€œdefective” and that God needed to fix him like a β€œbroken” car.'

vaguely related hottake: deprecated computer systems requiring rare or proprietary, obsolete hardware should be preserved by emulation

Sun built a pretty interesting demonstration of an entire client-side (i.e. in-browser) operating system that was very Smalltalk-like (or rather Self-like) called Lively Kernel. Multiple versions appear to still be undergoing active development. There is still a text-based language, which is (AFAICT) just Javascript, but it's only used for writing methods, whereas the object hierarchy itself is manipulated graphically.

lively-kernel.org/

Well that's handy - Wine symlinked 'My Documents' into my custom XDG-specified folder for documents.

Please, when criticizing something make it concrete. Say why certain people are bad. Don't judge vague groups of people.
Example:

"This person is bad. It participates in harassment. This is an example"

"This instance is bad. Admin agrees with these and those bad things. Here's the link"

"This software is bad. It was explicitly developed to make this bad thing easy. Here's the link to developer saying it"

Generalizations lead to wrong judgement. It's convenient but stupid.

bbc.co.uk/news/uk-england-birm why must everyone sacrifice one of their civil liberties because of some trolls?

so my fonts were looking like ass. Just enabled smoothing and they look perfectly damn fine now.

The peer pressure on IRC is immense

It's been known to kick clients off the server

dead horse (forking) Show more

I may have just fixed a problem with a recent change in the filesystem implementation I use...