Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis@mastodon.9net.org

Pinned toot

Let's do a quick or ( )

Hello. I'm Samuel Hodgkins. I'm some random person from Britain that isn't particularly interesting or special but I do have some interests. There's - usually with or another *nix (and some interest in ), - such as or and sometimes . I have a rarely updated site that mostly serves as a blog but is also a wiki. I like Toad from Mario and this is shown in my custom avatar.

great i've got mr bloom's 'meet the veggies' stuck in my head

hacky thing of the day: server can't connect to letsencrypt over v6. add a hacky /etc/hosts entry for v4 and it works.

uspol? Show more

sometimes pgbouncer has weird DNS problems and needs to be kicked. Today was one of those times.

apparently EA are intending to make a remaster of - yay! They've even pledged to have no microtransactions and hopefully they'll be no other shit involved.

today in : I used a Cold War mod and had the Republic of China win the initial Civil War. In that game it's now October 1956 and WW3 has started over two unrelated events in Albania and Vietnam.

TIL the theme is eerily similar to the Soviet anthem when played alongside each other.

brexit Show more

I really haven't been active much recently, have I?

ukpol Show more

an example of how horribly off the rails this road-to-56 game has gotten: I loaded it to see what happens next...and the first dialog is a notification that the netherlands have joined MERCOSUL (A South American faction led by Brazil) in 1945.

Continuing the #fungus theme.

Branching Oyster Mushroom - Pleurotus cornucopiae

This white #mushroom is very closely related to the Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) which is cultivated & sold commercially. Apparently, as well as looking like the bivalve, they both taste like it.

The botanical name partly comes from the Latin word "pleuro" which means to the side, in reference to the position of the stem to the cap.

#nature #fungi #photo

so i was ill the past ~two days. I am happy that it's over now.

finally do I have the proper way of looking at the fediverse :icon_mrgreen:

also yes it's fully functional and I'm actually using it as my main interface right now

apparently is looking into reducing the need for node_modules.
Oh, and apparently npm made a thing that automagically downloads, validates and installs things on require() or something?

not tooting much on because i'm somewhere else for a week with a laptop that isn't conducive for tooting

so today i went out shopping and got a significant amount of steam credit and a 3-in-volume of