Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

an example of how horribly off the rails this road-to-56 game has gotten: I loaded it to see what happens next...and the first dialog is a notification that the netherlands have joined MERCOSUL (A South American faction led by Brazil) in 1945.

Β· 0 Β· 0