Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

TIL the theme is eerily similar to the Soviet anthem when played alongside each other.

Β· 1 Β· 1