Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

today in : I used a Cold War mod and had the Republic of China win the initial Civil War. In that game it's now October 1956 and WW3 has started over two unrelated events in Albania and Vietnam.

Β· 0 Β· 0