Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

sometimes pgbouncer has weird DNS problems and needs to be kicked. Today was one of those times.

Β· 0 Β· 1