Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

So I'm doing a @world update on and it wants to install nodejs. I don't know why, so it's time to find out.

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

(I did the answer as a separate toot: it's Firefox, which as of 63/64 now needs it for the build process.)

Β· 0 Β· 1