Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

calvin@wellnix:~> git
If 'git' is not a typo you can run the following command to lookup the package that contains the binary:
command-not-found git
-bash: git: command not found
calvin@wellnix:~> command-not-found git
calvin@wellnix:~>

this is your server with a YaST infection

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

@calvin are you sure it's YaST? I think 'buntu has it too.

Β· 0 Β· 0

@samis @calvin I'm quite sure it's YaST, considering I installed it.

Not my first choice of distro, but it was easier to get my hands on than RHEL 6 (and no, CentOS 6 won't work for this, it needs to be ppc64be, and most other distros with ppc64be support won't work on POWER6 hardware).

@calvin @samis And I think the point was really more, git wasn't found in the repos.

Turns out that it's in a separate SDK repo that you have to configure separately.

And then... cronk.stenoweb.net/@calvin/996

@samis @calvin That being a slight problem if you're trying to access github, which needs TLS 1.2, which OpenSSL 0.9.8j cannot handle... because they built git against 0.9.8j, not 1.x.