Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

@samis actually commercial Linux delenda est

which is really gnu delenda est with a monied proxy

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis
Follow

@calvin hm, so if GNU/commerical Linux is carthage, who are the Romans πŸ€”

Β· 0 Β· 0

@calvin OS/400 is too small to be the Romans. Maybe Byzantium.

@samis I guess that makes Plan 9 lagomorphic aliens from outer space