Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis@mastodon.9net.org

man this really looks like a half-baked Office knockoff UI from the last decade.

I'm surprisingly right, even if it's not completely terrible:

Shitty Tory Ideas Show more

...So I was playing with the Valkrien Warfare mod in and uuh....Ε§his happened mastodon.9net.org/media/gwN8v8

My GTK theme's scrollbars look waaaay out of place with Mastodon's general colour scheme. mastodon.9net.org/media/0ve_y2