Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ is a user on mastodon.9net.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Samuel Hodgkins (samis) πŸ„ @samis@mastodon.9net.org

I looked at the dependencies for the thing that's mentioned in 's need for . It's not surprising that while the runtime dependencies are reasonable, the full set of 'dev' dependencies breaks the four-digit marker.

(I did the answer as a separate toot: it's Firefox, which as of 63/64 now needs it for the build process.)

Great, it's apparently a dependency of 63. Guess I'll have to keep it.

So I'm doing a @world update on and it wants to install nodejs. I don't know why, so it's time to find out.

@loke I don't really give a damn about losing 'cred'. It's more about the other side.

Took a random look at the licenses for the SkyHD box. Apparently as of 2016 it includes 'file management software'. Wonder what that is.

great i've got mr bloom's 'meet the veggies' stuck in my head

hacky thing of the day: server can't connect to letsencrypt over v6. add a hacky /etc/hosts entry for v4 and it works.

uspol? Show more

sometimes pgbouncer has weird DNS problems and needs to be kicked. Today was one of those times.

apparently EA are intending to make a remaster of - yay! They've even pledged to have no microtransactions and hopefully they'll be no other shit involved.

today in : I used a Cold War mod and had the Republic of China win the initial Civil War. In that game it's now October 1956 and WW3 has started over two unrelated events in Albania and Vietnam.

TIL the theme is eerily similar to the Soviet anthem when played alongside each other.

@directhex as someone who has a few boxen that'd be nice to link up I wish there was a LDAP alternative that was simpler and not badly flawed like NIS.